Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej „ROZWÓJ i POSTĘP”

STATUT – Rozwój i Postęp do pobrania

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej „ROZWÓJ i POSTĘP” zwane dalej „Stowarzyszeniem”,
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną,
 4. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników,
 5. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą,
 6. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem Członków Stowarzyszenia,
 7. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony,
 8. Stowarzyszenie realizując swoje statutowe cele może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczonych prawem,
 9. Stowarzyszenie ma prawo posiadania sztandaru, używania okrągłej pieczęci oraz może używać odznaki ustalonej przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. Stowarzyszenie może powołać kapelana Stowarzyszenia

§ 2.

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jarosław.

§3.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działalności, jak również prowadzić z nimi współpracę,
 2. Stowarzyszenie może tworzyć z własnej inicjatywy fundacje i spółki prawa handlowego w celu realizacji własnych celów.

Rozdział II

Cele stowarzyszenia i formy ich realizacji

§4.

Celem stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 4. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 6. Rozwijanie i upowszechnianie zasad etyki i godności przedsiębiorców,
 7. Krzewienie poczucia solidarności zawodowej przedsiębiorców,
 8. Wszechstronne propagowanie idei przedsiębiorczości,
 9. Popieranie prywatnej przedsiębiorczości, oddziaływanie na rozwój inicjatyw gospodarczych,
 10. Reprezentowanie środowiska przedsiębiorców w sprawach związanych z ich działalnością przed organami państwowymi, samorządowymi i innymi organizacjami,
 11. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej, działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej,
 12. Organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,
 13. Współdziałanie w upowszechnianiu nowoczesnych form działania podmiotów gospodarczych, wspieranie rozwoju gospodarczego miasta i powiatu jarosławskiego,
 14. Udział w kształtowaniu życia społeczno-gospodarczego regionu poprzez czynne uczestnictwo w sprawowaniu władzy samorządowej,
 15. Promocja członków Stowarzyszenia oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 16. Upowszechnianie wśród przedsiębiorców działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i pozyskiwania energii odnawialnej,
 17. Kształtowanie opinii publicznej,
 18. Współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzami samorządowymi i innymi organami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia,
 19. Działanie na rzecz rozwoju miasta i powiatu jarosławskiego.

§5.

Głównymi formami realizacji celów stowarzyszenia są:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie marketingu podatków, finansów,
 2. Zrzeszanie w swych szeregach fachowców, instytucji gospodarczych, państwowych i naukowych zainteresowanych problemami przedsiębiorczości,
 3. Opracowywanie ekspertyz i raportów dla podmiotów gospodarczych, samorządów i urzędów,
 4. Kojarzenie i współprace polskich i zagranicznych firm produkcyjnych i handlowych,
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej,
 6. Świadczenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
 7. Rozwój dialogu społecznego,
 8. Współprace z organami administracji publicznej i samorządowej, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz urzędami i innymi instytucjami,
 9. Wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i innych unormowań, odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w opracowywaniu właściwych regulacji oraz przedstawienie własnych projektów,
 10. Udzielanie informacji członkom Stowarzyszenia o przepisach obowiązujących w konkretnych sprawach oraz o praktyce odpowiednich organów w tym zakresie,
 11. Gromadzenie i udostępnianie informacji o planowanych i dokonanych zmianach systemu prawnego i finansowego obowiązującego przedsiębiorców,
 12. Organizowanie kursów , wystaw, pokazów , odczytów, dyskusji, seminariów, sympozjów itp. Mających na celu intensyfikację współpracy gospodarczej członków Stowarzyszenia zarówno między sobą, jak i współprace z nie zrzeszonymi w Stowarzyszeniu przedsiębiorcami,
 13. Gromadzenie i udostępnianie członkom Stowarzyszenia danych statystycznych i innych informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza z zakresu marketingu, zaopatrzenia, cen, postępu technicznego, itp.,
 14. Wprowadzanie przedstawicieli Stowarzyszenia do władz samorządowych,
 15. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 16. Prowadzenie wydawnictw i publikacji,
 17. Inicjowanie i pomoc w tworzeniu jednostek organizacyjnych, które wspomagałyby Stowarzyszenie w realizacji jego celów statutowych,
 18. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania w drodze postępowania polubownego, pojednawczego oraz uczestniczenia w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Stowarzyszenia,
 19. Tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych,
 20. Doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz konsultingu,
 21. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 22. Pozyskiwanie sympatyków nie będących przedsiębiorcami,
 23. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,
 24. Współudział w tworzeniu i realizacji programów aktywnej walki z bezrobociem,
 25. Wspieranie przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji przedsiębiorczości prywatnej,
 26. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, przedsiębiorczość),
 27. Wystąpienia i petycje do władz samorządowych i rządowych.

Rozdział III

§6.

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
 • Zwyczajnych,

Wspierających,

Honorowych

 1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być:
 • Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie, lub członkowie organów spółek, mieszczących się na terenie działalności Stowarzyszenia,
 • Osoba fizyczna, o której mowa w pkt. a), po przejściu na emeryturę lub rentę,
 1. Członek Stowarzyszenia, będący osoba fizyczną, wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście,
 2. Członek Stowarzyszenia, będący osoba prawną, wykonuje swoje prawa i obowiązki poprzez swój organ lub pełnomocnika będącego osobą fizyczną.

§7.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz stałą pomoc finansową lub rzeczową,
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia oraz wspiera aktywnie działalność stowarzyszenia.

Nabywanie i utrata członkostwa.

§8.

 1. Nabycie praw członka zwyczajnego następuje na mocy uchwały Zarządu po uprzednim:
 • złożeniu pisemnej deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia oraz o gotowości uiszczania składek członkowskich,
 • uzyskania pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenia.
 1. Nabycie praw członka wspierającego następuje na mocy uchwały Zarządu po uprzednim:
 • złożeniu pisemnej deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia oraz zadeklarowaniu stałej pomocy finansowej lub rzeczowej.
 1. Nadanie godności członka honorowego następuje na mocy uchwały Zarządu.

§9.

 1. Członkostwo ustaje na skutek:

a) Skreślenia w przypadku :

 • rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 • śmierci,
 • utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd ze skutkiem od dnia śmierci lub utraty osobowości prawnej członka; złożenia przez niego oświadczenia o rezygnacji ; zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zwyczajnego.

 • b) wykluczenia w przypadku:
 • nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia (w tym zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań),
 • podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia.

Wykluczenie wymaga każdorazowo uchwały Zarządu.

 1. Odpis uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zarząd doręcza zainteresowanemu członkowi. Od uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu odwołanie do Sądu koleżeńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Prawa i obowiązki
§10.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. Udziału we wszystkich uroczystościach, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz innych formach statutowych Stowarzyszenia,
 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia,
 4. Korzystania z urządzeń, materiałów, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd,
 5. Korzystać z pomocy, świadczeń, lokali i urządzeń stowarzyszenia zgodniez regulaminami normującymi zasady ich wykorzystywania,
 6. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania stowarzyszenia,
 7.  Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki stowarzyszenia w swojej działalności,
 8.  Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 9. Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

§ 11.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 4. Terminowego opłacania składek i innych świadczeń obowiązującychw Stowarzyszeniu,
 5. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 6. W działalności gospodarczej przestrzegać prawa i przyczyniać się do budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy.

§ 12.

 1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa i obowiązki takie same jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
§13.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

Tryb wyboru i uzupełniania władz
§14.

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 5 lat.

§ 15.

 1. W przypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub rezygnacji z funkcji członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji – skład osobowy tych władz jest uzupełniany na najbliższym Walnym Zebraniu,
 2. Jeżeli liczba członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej 2 osób w ciągu dwóch tygodni od zaistnienia tej sytuacji zwołuje się Walne Zebranie w celu dokonania wyboru nowego składu tych członków,
 3. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Członków
§16

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§17.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

a z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§18.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne,
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje każdego roku Zarząd,
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na Walnym Zebraniu Członków zawiadamia się  członków pisemnie lub drogą elektroniczną (albo w inny sposób ustalony w regulaminie) nie później niż 14 dni przed terminem Zebrania.
 4. Do prawomocności uchwał zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy członków plus jeden,
 5. W razie niestawienia się w wyznaczonym czasie wymaganej liczby członków przewodniczący obradom wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków pół godziny później. Uchwały tegoż zebrania bez względu na liczbę obecnych są prawomocne.

§19.

 1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad,
 2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący, wybrany większością głosów,
 3. Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad,
 4. Porządek obrad ustala Walne Zebranie,
 5. Zmiana Statutu, odwołanie władz lub rozwiązanie stowarzyszenia nie może być umieszczone w porządku obrad, chyba że była przewidziana w projekcie, o którym mowa w § 18 ust. 3 lub powód obrad wynika z § 20.
 6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę uczestników (z wyjątkami przewidzianymi w statucie)

§20.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w następujących przypadkach:
 • ile uzna to za konieczne,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,z podaniem powodu i sprawy,
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. Uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia,
 3. Wybór i odwołanie Zarządu,
 4. Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
 5. Wybór i odwołanie członków Sądu Koleżeńskiego.
 6. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał zarządu,
 7. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych władz Stowarzyszenia,
 8. Uchwalanie budżetu na rok obrachunkowy,
 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg, zwolnień od tych składek i świadczeń,
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia,
 11. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 12. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń,
 13. Podejmowanie uchwał o powołaniu innych osób prawnych do realizacji celów statutowych,
 14. Powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
 15. Ustanawianie odznak, insygniów, tytułów i odznaczeń oraz zasad ich nadawania,
 16. Zalecanie Komisji Rewizyjnej kontroli problemowych w zakresie innym niż określone przez statut,
 17. Uchwalanie zmian statutu i podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 18. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 19. Udzielanie absolutorium Zarządowi,
 20. Przyznawanie wyróżnień za aktywną pracę w Stowarzyszeniu,
 21.  Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

Zarząd
§22.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków w tym:
 • Prezesa,
 • Wiceprezesa,
 • Skarbnika
 • Sekretarza,
  1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb,
  2. Prezes kieruje pracami Zarządu,
  3. Wniosek o odwołanie członków Zarządu musi być zgłoszony i podpisany, przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
  4. Uchwała o odwołaniu członka Zarządu zapada większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 18. Pkt 5.
  5. Wniosek o odwołanie prezesa jest równoznaczny z wnioskiem o odwołanie całego Zarządu,
  6. Uchwała o odwołaniu Prezesa jest skuteczna, jeżeli jednocześnie zawiera powołanie nowego Zarządu.

§23.

   1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwaj członkowie zarządu.
   2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności połowy zarządu.
   3. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi.

§24.

Obowiązkiem Zarządu jest prowadzenie spraw Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego majątkiem z należytą starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez władze Stowarzyszenia.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu należy:

   1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
   2. Realizacja celów i misji Stowarzyszenia zgodnie ze statutowym sposobem ich realizacji,
   3. Realizacja uchwał Walnego Zebrania w sprawie rozporządzania majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia,
   4. Wybór delegatów reprezentujących Stowarzyszenie w innych stowarzyszeniach, fundacjach i spółkach,
   5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz w ustalonym trybie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także ustalanie terminu i miejsca ich odbycia,
   6. Przyjmowanie nowych członków,
   7. Wykluczanie i skreślanie członków na podstawie § 9 statutu.
   8. Przygotowywanie projektów regulaminów funkcjonowania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
   9. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o wysokości składki rocznej,
   10. Powoływania zespołów roboczych i komisji do określonych zadań,
   11. Udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia i załatwiania określonych spraw,
   12. Należyte prowadzenie i przechowywanie dokumentów członków Stowarzyszenia,
   13. Sporządzanie sprawozdań finansowych.

§ 26.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu oraz reprezentowania na zewnątrz uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes z jednym z Członków Zarządu.

§ 27.

   1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
   2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych wyłącznie spośród członków przez Walne Zebranie Członków.
   3. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
   4. Uchwały Komisji zapadają większością głosów.

§28.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

   1. kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia,
   2. kontrola stanu majątkowego,
   3. opiniowanie sprawozdania finansowego przed corocznym Walnym Zebraniem Członków,
   4. występowania z wnioskami do zarządu w sprawach będących przedmiotem kontroli,
   5. przygotowywanie projektu regulaminu pracy komisji Walnemu Zebraniu,
   6. kontrola przestrzegania przez Zarząd prawa i Statutu,
   7. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.

§.29.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

§30.

Sąd Koleżeński złożony z 3 członków Stowarzyszenia nie będących Członkami Zarządu, ani Komisji Rewizyjnej wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§31.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

   1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami stowarzyszenia.
   2. Rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem zasad i godności przedsiębiorcy lub z popełnieniem przez członka Stowarzyszenia wykroczenia naruszającego przepisy statutu.
   3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania z działalności w okresie kadencji.
   4. Rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi przez władze Stowarzyszenia.
   5. Ostateczne rozpatrywanie odwołań Członka od decyzji o skreśleniu i wykluczeniu.

§32.

   1. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
   2. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
   3. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sadu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem odwołania od decyzji o skreśleniu i wykluczeniu.
   4. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
   5. Sąd może wymierzyć następujące kary:

a) upomnienie,

b) nagana

c) zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do 2 lat

Rozdział V

Majątek i fundusze

§33.

   1. Majątek Związku stanowią:
   • fundusze,
   • ruchomości,
   • nieruchomości
   1. Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych.
   2. Źródłami powstawania majątku są:
   • składki członkowskie i inne świadczenia,
   • darowizny, spadki i zapisy,
   • dochody z majątku,
   • dotacje,
   • dochody z działalności gospodarczej,
   • odsetki bankowe,
   • środki unijne

§34.

   1. Wysokość składki ustalana jest przez Walne Zebranie Członków.
   2. Sposoby płatności składki ustala Zarząd.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§35.

Zmiany w Statucie wymagają podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 18. Pkt. 5.

§ 36.

   • Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 18. Pkt. 5.
   • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji,
   • Pozostały po potrąceniu zobowiązań i kosztów majątek należy przekazać na cel charytatywny.

§ 37.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz odwołanie się do Sądów Powszechnych.